Поиск по этому блогу

Тракторист

На сьогодні Україна без власного виробництва сучасної високопродуктивної, економічно обґрунтованої сільськогос­подарської техніки, харчової та переробної промисловості не може успішно конкурувати на світовому ринку сільсько­господарської продукції і продуктів харчування.
Використання раціональної агротехніки та прогресив­них технологічних процесів на всіх етапах вирощування і переробки сільськогосподарської продукції — один із на­прямів виходу з кризи в агропромисловому комплексі. Тому технічне переоснащення аграрного сектора економіки по­винне забезпечувати виконання сучасних вимог до техно­логій сільськогосподарського виробництва. Насамперед це дотримання оптимальних строків та якісного виконання технологічних операцій, досягнення високої продуктив­ності агрегатів та зменшення питомих енергетичних витрат на виконання сільськогосподарських робіт за рахунок роз­ширення використання ресурсоощадних технологій вироб­ництва, збалансованих технологічних комплексів машин, альтернативних джерел енергії та зниження технологічного навантаження на довкілля, створення комфортних умов для роботи механізаторів.
Трактори є основними енергетичними засобами виконан­ня технологічних операцій у різних галузях виробництва. Вони широко використовуються у сільському господарстві, зокрема, у землеробстві і тваринництві. Сьогодні, коли дер­жавні, колективні і фермерські господарства мають різно­манітну вітчизняну і зарубіжну сільськогосподарську техніку, подальше зростання виробництва продукції, зміцнення економіки України залежать від рівня кваліфі­кації механізаторських кадрів.
Тракторист-машиніст повинен досконало знати конст­рукцію трактора, його вузлів, кваліфіковано та своєчасно виконувати регулювальні роботи і технічне обслуговування, вміло виявляти та усувати несправності в процесі експлуа­тації